Plecy

REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SARA DAMM – BELLYDANCE & AERIAL YOGA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, SARA DAMM – BELLYDANCE & AERIAL YOGA – dalej również jako SARA DAMM – BELLYDANCE & AERIAL YOGA

, informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sara Damm – Bellydance & Aerial Yoga, tel. +48 501 356 705, e-mail: bellydancing@saradamm.com
  Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu sporządzenia umowy, realizacji obowiązków wynikających z umowy, dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Powyższe oznacza, że Sara Damm – Bellydance & Aerial Yoga a) w związku z koniecznością wykonania umowy (np. w zakresie zapewnienia poprawnej jakości usług) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO];
  b) w związku z niezbędnością do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w zakresie wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
  c) w związku z niezbędnością do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (np. w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. następujące podmioty: podmioty obsługujące kadry i płace, podmiot świadczący na rzecz Sara Damm – Bellydance & Aerial Yoga obsługę prawną czy podatkową, podmiot świadczący na rzecz Meli-Melo obsługę informatyczną, organy publiczne (US).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, lecz nie dłużej niż 10 lat.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy bellydancing@saradamm.com
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej.
 7. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

Niniejszym potwierdzam, że otrzymałam/em informację w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i jest ona dla mnie zrozumiała i czytelna.