Plecy

REGULAMIN SERWISU

Serwis internetowy www.saradammbellydance.com  („Serwis”) prowadzony jest przez Sarę Damm prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą: Sara Damm – Bellydance & Arial Yoga, z siedzibą w Trzebini 32-540, przy ul. Osiedlowej 4, NIP: 628 154 72 41, Regon: 272494899, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.  

Kontakt: bellydancing@saradamm.com, tel.: + 48 501 356 705.

ROZDZIAŁ  I. DEFINICJE

§ 1.

 Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1.1. Prowadzącym Serwis  – należy przez to Sarę Damm Prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą: Sara Damm – Bellydance & Arial Yoga, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Abonent  , Wypożyczający  lub Użytkownik (pojęcia tożsame)  – należy przez to rozumieć osobę fizyczną w tym, w szczególności konsumenta – w rozumieniu art. 221  kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

1.3. Użytkowniku Serwisu  – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z serwisu w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności: przegląda Serwis, komunikuje się za pomocą serwisu z Prowadzącym Serwis, dokonuje zakupu  prawa do odtwarzania wydawnictwa, oraz podejmuje wszelkie związane z zakupem czynności;

1.4. Wypożyczalni internetowej  –  należy przez to rozumieć serwis internetowy  www.saradammbellydance.com . Pojęcia „Wypożyczalnia internetowa” oraz „Serwis” używane są w regulaminie zamiennie i pozostają tożsame;

1.5. Wydawnictwach  – rozumie się przez to prezentowane w Serwisie wydawnictwa, tj. nagrania audio-video;

1.6. Wydawnictwach elektronicznych  – należy przez to rozumieć Wydawnictwa w formie elektronicznej lub ich zbiory, bez względu na rodzaj zastosowanego formatu plików, a będące audycjami audiowizualnymi lud dokumentami, a które udostępnione zostały w Serwisie do korzystania za uprzednią rejestracją lub zamówieniem oraz po zapłacie ceny za wypożyczenie;

1.7. Konsument  – podmiot określony w art. 221Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

1.8. Okres Wypożyczenia  – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia wypożyczenia Wydawnictwa elektronicznego (udostępnienia do pierwszego odtworzenia) do godziny zakończenia wypożyczenia;

1.9. Cena za wypożyczenie  – należność od Abonenta na rzecz Prowadzącego Serwis w kwocie oznaczonej  przy każdym wydawnictwie; zależnej od danego Wydawnictwa elektronicznego, czasu jego trwania i Okresu Wypożyczenia oraz liczby osób wskazanych, jako korzystających z wypożyczenia, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie;

1.10. Sprzęt  – urządzenia spełniające określone w Regulaminie minimalne parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z wypożyczonego Wydawnictwa elektronicznego. Aktualna lista Sprzętu, dostępna jest w niniejszym regulaminie: ROZDZIAŁ III, § 2, pkt. 2.1 – 2.7.

1.11. Cennik  – aktualne ceny oznaczone są: zakładce Dostęp VIP  pod linkiem https://saradammbellydance.com/membership-account-2/membership-levels/ oraz przy każdym wydawnictwie  https://saradammbellydance.com/courses/ i zależą od danego Wydawnictwa elektronicznego, Czasu jego trwania i Okresu Wypożyczenia, Rodzaju pakietu oraz liczby osób wskazanych, jako korzystających z wypożyczenia. 

§ 2

2.1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Prowadzącego Serwis, za pośrednictwem serwisu, odpłatnego lub nieodpłatnego wypożyczania Wydawnictw elektronicznych. Niniejszy Regulamin udostępniony jest dla Abonentów na stronie https://saradammbellydance.com/regulamin/ będąc dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet, w tym dla każdego Użytkownika Serwisu.

2.3. Abonent przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Serwisu, powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem, dostępnym pod adresem: https://saradammbellydance.com/regulamin/ . Jednocześnie z zamówieniem Abonent potwierdza, iż niniejszy Regulamin zna oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania zamówienia. 

ROZDZIAŁ  II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.1. Serwis prowadzony jest w celu odpłatnego wypożyczania prezentowanych w nim Wydawnictw elektronicznych. Informacje o dostępnych do wypożyczenia Wydawnictwach elektronicznych w Serwisie, w szczególności o cenie, stanowią  zaproszenie do zawarcia umowy odpłatnego lub nieodpłatnego wypożyczenia.

1.2 Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r.  o ochronie baz danych  (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).

1.3. Prowadzący Serwis oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prawa do odpłatnego lub nieodpłatnego wypożyczania Wydawnictw elektronicznych, objętych prawami autorskimi osób trzecich, w tym odpowiednimi licencjami.

1.4. Dane zawarte w treści Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności dotyczące prezentowanych Wydawnictw elektronicznych pochodzą ze źródeł, które Prowadzący Serwis uznał za rzetelne i wiarygodne. Powyższe nie wyklucza możliwości wystąpienia błędów lub braków, będących wynikiem działań leżących poza zakresem kontroli Prowadzącego Serwis.

1.5. Prowadzący Serwis może zmienić zawarte w Serwisie dane w dowolnie wybranym przez siebie momencie,  po wcześniejszym uprzedzeniu Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

ROZDZIAŁ  III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§ 1

1.1. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

1.2. Aby uzyskać dostęp do Wydawnictw elektronicznych należy dokonać rejestracji w Serwisie.

1.3. Abonent, dokonując wypożyczenia Wydawnictwa elektronicznego za pośrednictwem Serwisu powinien stosować się do komunikatów oraz wskazówek widocznych na stronie internetowej Serwisu w trakcie wykonywania procesu zamówienia.

1.4. Złożywszy zamówienie Abonent otrzyma wygenerowaną automatycznie odpowiedź – potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z brakiem możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji.

1.5. Prowadzący Serwis może zweryfikować złożone zamówienie w zakresie jego rzetelności, a także anulować je w razie zastrzeżeń co do jego prawidłowości oraz rzetelności. Powyższe nie dotyczy Abonentów będących Konsumentami.

1.6. Abonent, składając zamówienie powinien umieścić w formularzu wszelkie niezbędne dane, pozwalające na jego poprawną identyfikację, do których należy w szczególności adres e-mail. Warunkiem skuteczności złożenia zamówienia, jest wskazanie przez Abonenta wszystkich danych, które pozwalają na jego prawidłową identyfikację.

1.7. W efekcie złożenia zamówienia przez Abonenta oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Prowadzącego Serwis – dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Abonentem, a Prowadzącym Serwis. Warunki umowy określa niniejszy Regulamin.  Przedmiotem tej umowy jest wypożyczenie Wydawnictwa elektronicznego, którego treścią jest wyłącznie prawo do odtwarzania Wydawnictwa elektronicznego przez Abonenta przez okres oznaczony w tej umowie,  wyłącznie do użytku domowego, bez prawa do publicznego prezentowania, rozpowszechniania i wszelkiego innego komercyjnego wykorzystywania, oraz bez prawa do odsprzedaży.

1.8. Z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w indywidualnej umowie (gdzie może być określona większa liczba osób korzystających z wypożyczenia), Wypożyczone Wydawnictwo elektroniczne może być wykorzystane przez Abonentów-Wypożyczających jedynie do własnego użytku osobistego. Zakazane jest:

1) nagrywanie, wypożyczanie, zezwalanie na użytkowanie przez osoby trzecie, jak również publiczne udostępnianie lub prezentowanie osobom trzecim Wydawnictwa elektronicznego w jakiejkolwiek formie (niezależnie od tego czy jest ono połączone z pobieraniem z tego tytułu opłat czy nie);

2) inne wykorzystanie Wydawnictwa elektronicznego niż opisane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

1.9. Abonent ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z wypożyczonego Wydawnictwa elektronicznego oraz za skutki ujawnienia przez Abonenta treści udostępnionych w ramach wypożyczonego Wydawnictwa elektronicznego osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.

1.10. W przypadku korzystania z Wydawnictwa elektronicznego przez Abonenta w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub indywidualną umową (gdzie zostanie określona większa liczba osób korzystających z wypożyczenia), w szczególności niezgodnie z ust. 7-8, Prowadzący Serwis ma prawo: czasowo wstrzymać dostęp do Wydawnictwa elektronicznego wraz z przesłaniem drogą elektroniczną ostrzeżenia o niewłaściwym wykorzystywaniu, lub zablokować dostęp do Serwisu wraz z przesłaniem drogą elektroniczną ostrzeżenia o niewłaściwym wykorzystywaniu, jak również jednostronnie rozwiązać Umowę z Abonentem z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu Abonentowi należności za niewykorzystany okres wypożyczenia Wydawnictwa elektronicznego.

ROZDZIAŁ IV.  REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§ 1

1.1. Warunkiem realizacji zamówienia jest, w szczególności, dostępność danego Wydawnictwa elektronicznego w chwili realizacji zamówienia oraz zapłaty Ceny za to wypożyczenie, chyba że Wydawnictwo elektroniczne w danym czasie oferowane jest do nieodpłatnego odtwarzania.

1.2. W sytuacji, gdy Prowadzący Serwis nie może zrealizować zamówienia z powodu braku  Wydawnictwa elektronicznego w chwili realizacji zamówienia, – zobowiązany jest – nie później niż w ciągu 7 dni – zawiadomić o tym Abonenta, w tym Konsumenta, wraz ze zwrotem kwoty uiszczonej przez niego zapłaty. W powyższej sytuacji umowę uważa się za niezawartą.

1.3. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi z początkiem pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone lub, w którym Prowadzący Serwis otrzymał zapłatę za wypożyczenie Wydawnictwa elektronicznego.

1.4. Za dokonanie zapłaty Ceny za wypożyczenie uważa się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Prowadzącego Serwis.

1.5. Prowadzący Serwis nie odpowiada za skutki opóźnień w dokonaniu płatności, w tym brak dostępu lub pełnego dostępu do Wydawnictwa elektronicznego, za które odpowiedzialność ponoszą podmioty obsługujące płatności.

1.6. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Prowadzącego Serwis, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Prowadzący Serwis obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Abonenta oraz wskazać nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Abonenta – może on odstąpić od umowy. W razie odstąpienia od umowy przez Abonenta, Strony nie będą dochodzić względem siebie ewentualnych roszczenia mogących powstać z tego tytułu.

§ 2

2.1. Wydawnictwa elektroniczne w ramach Serwisu udostępnione są do wypożyczenia, czyli wyłącznie do czasowego odtwarzania przez Abonenta, w postaci pliku dostępnego on-line w serwisie dla Wypożyczającego za pośrednictwem jego konta w Serwisie. Dostęp do Wydawnictwa elektronicznego nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Prowadzącego Serwis potwierdzenia akceptacji płatności przez operatora płatności. Prowadzący Serwis, poprzez udostępnienie Abonentowi do wypożyczenia Wydawnictwa elektronicznego udziela Abonentowi stosownej licencji, w treści której Abonent uzyskuje wyłącznie prawo do odtwarzania na własny użytek bez prawa do publicznego prezentowania, rozpowszechniania i wszelkiego innego komercyjnego wykorzystywania, oraz bez prawa do odsprzedaży, chyba że co innego ustalono w indywidualnej umowie.

2.2. W razie odtworzenia Wydawnictwa elektronicznego przez Abonenta – zamówienie uważa się za zrealizowane.

2.3. Aby odtwarzać wypożyczone Wydawnictwa elektroniczne należy posiadać:

  1. dostęp do Internetu (o parametrach podanych poniżej),
  2. przeglądarkę internetową – Internet Explorer lub inną właściwą przeglądarkę (o danych podanych poniżej),
  3. adres skrzynki poczty e-mail.

2.4. Korzystanie z wypożyczonego Wydawnictwa elektronicznego jest możliwe wyłącznie za pomocą   sprawnego Sprzętu, spełniającego wymagania techniczne określone poniżej:

– w przypadku wszystkich urządzeń:

 1. połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 2,5 Mbps;
 2. powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania materiałów audiowizualnych;
 3. korzystanie ze strony  www.saradammbellydance.com               
 4. włączenie obsługi plików Cookies w przeglądarce internetowej;

– w przypadku komputerów PC:

 1. za pośrednictwem strony internetowej:

2.5. Z uwagi na niezależne od Prowadzącego Serwis ograniczenia techniczne infrastruktury niezbędnej do wyświadczenia usługi wypożyczania, Prowadzący Serwis zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitów w sprzedaży dostępu do Wydawnictw elektronicznych. Zakończenie przyjmowania Zamówień na dostęp do danego Wydawnictwa elektronicznego w danym okresie zostanie Abonentowi przekazane w postaci informacji za pośrednictwem strony internetowej www.saradammbellydance.com

2.6. Korzystanie z wypożyczenia Wydawnictwa elektronicznego może być związane z zainstalowaniem plików „Cookies” (krótki plik tekstowy, zapisywany na Sprzęcie, jako zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego). Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Abonenta i za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Warunkiem działania „Cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku przez Abonenta. Brak dostępu do plików „Cookies” może uniemożliwić, a na urządzeniach mobilnych uniemożliwia korzystanie z wypożyczenia Wydawnictwa elektronicznego.

2.7. W Serwisie zastosowanie mogą znaleźć następujące rodzaje plików cookies:

1) sesyjne – które znajdują się urządzeniu Abonenta do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej;

2) stałe – które pozostają na urządzeniu Abonenta przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Abonenta;

3) konieczne – które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, w szczególności. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

4) zabezpieczające – które służącą do zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

5) funkcyjne – które umożliwiają zapisywanie ustawień Abonenta i personalizację interfejsu Abonenta;

6) marketingowe – które umożliwiają dostarczanie Abonenta treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

2.8. Poza informacjami zawartymi w plikach cookies, Serwis nie zbiera w sposób automatyczny jakichkolwiek informacji.

2.9. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają działanie plików cookies. Abonent w każdej chwili może wyłączyć funkcje plików cookies. Dodatkowo ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Abonenta serwisu. Abonent przyjmuje do wiadomości, iż ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na funkcjonalność serwisu, takie jak ciągłe zalogowanie Abonenta, czy zapamiętywanie haseł.

2.10.  Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera Abonenta.

§ 3

W ramach wypożyczenia w Wypożyczalni internetowej dostępne są – według wyboru Wypożyczającego – następujące formy płatności:

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności przelewami jest Pay Now  
 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.”

Karty karty płatnicze lub kredytowe:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic                                              
* Maestro                                                                                                                                             

Pobranie należności następuje w momencie akceptacji transakcji przez operatora płatności;

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami płatniczymi i kredytowymi jest PayPal.

ROZDZIAŁ V.  ŚWIADCZENIE USŁUG BEZPŁATNYCH

§ 1

1.1. Prowadzący Serwis świadczy na rzecz Użytkowników następujące bezpłatne

Usługi:

 1.  Newsletter,

1.2. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili użycia przez Użytkownika właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej www.portalyogi.pl. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług na rzecz Użytkownika, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Usług świadczonych przez Prowadzący serwis. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Użytkownika z subskrypcji przy użyciu pola dezaktywującego w obszarze Konta Użytkownika lub przy użyciu linka url, który jest umieszczany w każdej wiadomości Newsletter.

1.4. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Użytkownika lub Prowadzącego serwis bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Użytkownika.

ROZDZIAŁ  VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO SERWIS.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY,  ZWROT, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

§ 1

1.1. Odpowiedzialność Prowadzącego Serwis względem Abonenta będącego Konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o  prawach konsumenta  (Dz. U. z  2014 r., poz. 827) oraz inne przepisu prawa powszechnie obowiązującego.

1.2. Abonent, będący Konsumentem może, na podstawie art. 27 ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz. U. z  2014 r., poz. 827) – bez podania przyczyny –  odstąpić od umowy zawartej z Prowadzącym Serwis za pośrednictwem Serwisu, składając stosowne oświadczenie drogą e-mail’ową na adres: belydancing@saradamm.com w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie powinno być wysłane przez Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na w/w adres poczty elektronicznej Prowadzącego Serwis.  Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym na regulamin. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 do Regulaminu

Informacje dotyczące korzystania z  prawa  odstąpienia od umowy

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Informacje dotyczące korzystania z  prawa  odstąpienia od umowy

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo  odstąpienia od umowy

Mają Państwo  prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu  prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 niniejszego Regulaminu, w    przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (w przypadku ich dostarczenia; z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu  prawa  odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

UWAGA (zgodnie z § 8 ust. 4 niniejszego Regulaminu): Informujemy jednocześnie, że postanowienie opisane powyżej nie ma zastosowania w przypadku złożenia zamówienia na wypożyczenie Wydawnictwa elektronicznego na okres rozpoczynający się przed upływem czternastu dni od dnia zawarcia przez Konsumenta umowy z Prowadzącym Serwis,  gdzie jednocześnie, jako Konsumenci wyraziliście Państwo zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Prowadzącego Serwis usługi przed upływem terminu określonego w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o  prawach konsumenta  (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r., poz. 683), tzn. przed upływem czternastu dni od dnia zawarcia przez Państwa umowy z Prowadzącym Serwis (art. 36 pkt 2  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta  (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r., poz. 683), poprzez oznaczenie (co konsumenta potwierdza elektronicznie składając zamówienie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji), że akceptujecie Państwo Regulamin oraz chcecie natychmiastowego świadczenia usług i rozumiecie, że nie będziecie mogli od niej odstąpić w ciągu 14 dni, a przy tym zostaliście Państwo powiadomieni przez Prowadzącego Serwis o tym, że utraciliście przysługujące prawo odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody na rozpoczęcie świadczenia przez Prowadzącego Serwis usługi przed upływem terminu 14 dni od zawarcia tejże umowy.

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach § 8 ust. 2 niniejszego Regulaminu (powyżej) nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują wypożyczenia w Wypożyczalni internetowej.
 2. Zamówienie na wypożyczenie Wydawnictwa elektronicznego na okres rozpoczynający się przed upływem czternastu dni od dnia zawarcia przez konsumenta umowy z Prowadzącym Serwis,  gdzie jednocześnie Konsument wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Prowadzącego Serwis usługi przed upływem terminu określonego w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o  prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r., poz. 683), tzn. przed upływem czternastu dni od dnia zawarcia przez niego umowy z Prowadzącym Serwis (art. 36 pkt 2  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r., poz. 683), oznacza (co Konsumenta potwierdza elektronicznie składając zamówienie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji), że Konsument akceptuje regulamin oraz chce natychmiastowego świadczenia usług i rozumie, że nie będzie mógł od niej odstąpić w ciągu 14 dni  a przy tym został powiadomiony przez Prowadzącego Serwis o tym, że utracił przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody na rozpoczęcie świadczenia przez Prowadzącego Serwis usługi przed upływem terminu 14 dni od zawarcia tejże umowy.
 3. Termin do złożenia (wysłania) oświadczenia o odstąpieniu od umowy określony w art. 27  z dnia 30 maja 2014 r. o  prawach konsumenta (Dz. U. z  2014 r., poz. 827)  biegnie od dnia zawarcia umowy (art. 28 pkt 2  tej ustawy).
 4. Po odstąpieniu od umowy przez Wypożyczającego Prowadzący Serwis zwraca Wypożyczającemu  zapłaconą cenę w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia od odstąpieniu. Zwrot ceny następuje   poprzez wpłatę na wskazany przez Wypożyczającego numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany adres.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–  Adresat [w tym miejscu Abonent powinien wpisać imię i nazwisko lub nazwę Abonenta , pełny adres pocztowy oraz, i adres e-mail]

–  Ja/My(*)  niniejszym informuję/informujemy(*)  o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi(*)

–  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–  Imię i nazwisko  Abonenta(-ów)

–  Adres  Abonenta(-ów)

–  Podpis  Abonenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–  Data

(*) Niepotrzebne skreślić

ROZDZIAŁ VII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

1.1. Administratorem danych osobowych Abonentów oraz Użytkowników serwisu jest Prowadzący Serwis.

1.2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu, w tym informacje do których podania zobowiązany jest Prowadzący Serwis na mocy obowiązujących przepisów, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://saradammbellydance.com/rodo/

1.3. Abonent oraz Użytkownik serwisu mają między innymi prawo do weryfikacji, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych. Zmiana danych osobowych oraz zmiana preferencji dotyczących otrzymywania informacji marketingowych możliwa jest za pomocą odpowiednich narzędzi edycji danych, dostępnych w ramach konta użytkownika Wypożyczalni internetowej.

ROZDZIAŁ VIII.  REKLAMACJE I GWARANCJA

§ 1

1.1. W przypadku  niewykonania lub nienależytego wypożyczenia Wydawnictwa elektronicznego przez Prowadzącego Serwis lub nieprawidłowego obliczenia należności Ceny z tytułu wypożyczenia Wydawnictwa elektronicznego, Abonent ma prawo złożyć reklamację.

1.2. Reklamacja powinna być złożona do Prowadzącego telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną poprzez wykorzystanie formularza zgłoszeniowego lub na adres: bellydancing@saradamm.com

1.3. Reklamacja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Abonenta, a w przypadku Abonenta niebędącego Konsumentem przynajmniej adres e-mail użyty przy rejestracji w Serwisie lub numer telefonu;

2) przydzielony Abonentowi numer, którego reklamacja dotyczy lub numer identyfikacyjny jeśli został nadany Abonentowi przez Prowadzący Serwis;

3) określenie przedmiotu reklamacji oraz okresu będącego przedmiotem reklamacji;

4) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

5) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku gdy Abonent żąda ich zapłaty;

6) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności – w przypadku gdy Abonent żąda wypłaty odszkodowania lub innej należności,

1.4. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia, w którym wypożyczenie Wydawnictwa elektronicznego zostało nienależycie wykonane lub miało być wykonane lub Cena została nieprawidłowo naliczona. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Prowadzący Serwis niezwłocznie powiadamia Abonenta.

1.5. W przypadku, gdy reklamacja ustnie do protokołu lub telefonicznie, nie spełnia warunków określonych w § 10 ust. 3 pkt. 3.1-3.4, 3.6 lub 3.7 niniejszego Regulaminu (powyżej), przedstawiciel Prowadzącego Serwis przyjmujący reklamację jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania Abonenta o konieczności jej uzupełnienia.

1.6. Jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Prowadzący Serwis niezwłocznie wezwie Abonenta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

1.8. W przypadku złożenia reklamacji telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, Prowadzący Serwis jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia.

1.11. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.

1.12. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku bieżącego regulowania przez Abonenta Ceny należnej Prowadzącemu Serwis z tytułu korzystania z wypożyczenia Wydawnictwa elektronicznego.

1.13. Abonent ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem, bez możliwości korzystania z sądownictwa polubownego.

1.14. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej problemów z dostępem do odtworzenia wypożyczonego Wydawnictwa elektronicznego lub innym ograniczeniem w korzystaniu z tego wypożyczenia, lub w przypadku przerw w możliwości dostępu do Usługi wynikających z awarii, Prowadzący Serwis zapewni Abonentowi ponowny dostęp do wypożyczonego Wydawnictwa elektronicznego albo zwróci Cenę, zgodnie z żądaniem Abonenta. Ponowny dostęp do wypożyczonego Wydawnictwa elektronicznego następuje poprzez udostępnienie tego samego Wydawnictwa elektronicznego, którego dotyczyła reklamacja, a gdyby to było niemożliwe poprzez udostępnienie Wydawnictwa elektronicznego wskazanego przez Abonenta, za który Cena jest tej samej wysokości.

ROZDZIAŁ IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

§ 1

1.1. Zawartość Serwisu stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm) i jako taki podlega ochronie prawnej.

1.2. Prezentacja Serwisu oraz każdy jego element, w tym w szczególności: znaki towarowe, nazwy handlowe, hasła reklamowe (slogany), loga, grafika, obrazy, rysunki, fotografie, i nazwy domen, które pojawiają się w Serwisie, są chronione prawem własności intelektualnej i przemysłowej oraz należą lub przysługują Prowadzącemu Serwis.

1.3. Żadna część Serwisu, w tym w szczególności jego nazwa handlowa, slogany (tj. hasła reklamowe), logo, grafika, lub obrazy, nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Prowadzącego Serwis.

1.4. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu, dobra osobiste i majątkowe osób trzecich oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

1.5. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ  X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

1.1. Przepisy ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r., poz. 683) stosuje się w przypadku świadczenia usług wypożyczania wydawnictw elektronicznych dokonywanych na rzecz Abonentów, będących Konsumentami.

1.2. Regulamin obowiązuje od dnia 20.12.2020 roku i od tego momentu stosowany jest do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu.

1.3. Zmiana treści niniejszego Regulaminu lub wydanie nowego regulaminu przez Prowadzącego Serwis może nastąpić w przypadku:

1) zmian w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, kształtujących lub zmieniających prawa lub obowiązki stron określone w umowie lub osób trzecich, wpływających na sposób świadczenia usług, a także zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności oddziaływających na wysokość zobowiązań podatkowych, wprowadzających nowe podatki lub opłaty, lub też zmieniające sposób ich spełniania;

2) zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia sklepu/sewrwisu internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym;

3) zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym, zmianami powszechnie obowiązującego prawa lub też orzeczeniami albo decyzjami uprawnionych do ich wydania organów państwowych;

4) zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Prowadzącego Serwis z wyłączeniem zmian skutkujących następstwem prawnym;

5) siły wyższej.

1.4. Prowadzący Serwis informuje o zmianie lub wydaniu nowego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej serwisu  www.saradammbellydance.com . Zmiany w Regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.

1.5. W przypadku, gdy Abonent nie akceptuje zmiany Regulaminu jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem złożenia wypowiedzenia, w formie w której zawarto Umowę, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie.

1.6. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

1) utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, powstałych na skutek okoliczności, którym Prowadzący Serwis nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą;

2) szkody wywołane korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z Wypożyczalni internetowej w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem;

3) awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będą skutkiem czynników niezależnych od Prowadzącego Serwis.

1.7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Wypożyczalni internetowej, stosuje się odpowiednio   przepisy prawa polskiego i obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy  o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy  o prawach konsumenta, oraz ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.8. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki niniejszego Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

1.9. Wszelkie spory dotyczące funkcjonowania Serwisu podlegają jurysdykcji sądów polskich.

1.10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie  z dniem 16.04.2021 roku.